Stichting WATER in actie

Wij zijn erg blij met de vele donaties van familie, vrienden en bekenden. 

Wij proberen ook het werk dat Stichting WATER ondersteunt onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 36

Voor 2015 heeft het bestuur van Stichting WATER zich het volgende voorgenomen

 

Inleiding

 

Na het bewogen jaar 2014 konden wij in 2015 de genomen beslissingen rustig verder uitbouwen. De belangrijkste beslissing was om een relatie aan te gaan met de Oroma Self Reliance Association (OSRA; www.osraethiopia.org).

(Zie voor nadere uitleg het Jaarverslag 2014.)
In dit verslag willen we uitleggen waar we aan het eind van 2015 beland zijn, wat we aan donaties hebben mogen ontvangen en wat wij met die inkomsten hebben gedaan.

Ook willen we verslag doen van enkele activiteiten in Nederland.

 

Inhoudelijk verslag

In Ethiopië:

Na meerdere communicatieronden zijn wij met OSRA tot overeenstemming gekomen over het project voor 2015. Het project past goed binnen onze doelstellingen. De internationaal gebruikte afkorting voor deze projecten is WASH: WAter, Sanitatie en Hygiëne.

Wij vinden het erg belangrijk dat OSRA heel goed het belang van de combinatie van deze activiteiten inziet en vooral ook het belang van het opbouwen en begeleiden van degelijke gemeenschapsorganisaties. Dat komt de duurzaamheid zeer ten goede en tevens wordt er een basis gelegd voor andere gemeenschapsactiviteiten.

De aanpak van OSRA gaat dan ook verder dan alleen een diepgeboorde drinkwaterpomp aanleggen. Uiteraard kost daardoor een WASH-voorziening in een dorpsgemeenschap meer, maar wij zijn er van overtuigd dat zich dit in de toekomst uitbetaalt.

OSRA besteedt veel aandacht aan de voorbereiding in de gemeenschap. De mensen moeten meewerken en ook van te voren al beginnen met het betalen van maandelijkse bijdragen voor het gebruik van de voorzieningen. Dit om het gevoel van eigenaar zijn te versterken en daarmee het verantwoordelijkheidsgevoel. Op onze website vindt u hiervan beelden (http://stichtingwater.org/joomla/projecten/sanitatie-en-hygiene).

Wij vinden het ook een goede zaak dat OSRA na het gereedkomen van de WASH-voorzieningen langere tijd betrokken blijft bij de verdere ontwikkeling van de gemeenschap.

Vanwege de tijd die wij nodig hadden voor onze ‘digitale gesprekken’ met OSRA en de voorbereidingstijd die OSRA nodig heeft voor de uitvoering van het project, zal de concrete uitvoering na het begin van 2016 plaatsvinden.

Wij hebben verder besloten dat twee bestuursleden in 2016 een bezoek gaan afleggen aan OSRA om mede op basis van eigen ervaringen met deze organisatie te kunnen beslissen om de komende jaren met hen verder te gaan. Het zal een relatief kort werkbezoek worden.

Wij zullen onze bevindingen spoedig na die reis op onze website publiceren.

Evenals in 2014 hebben wij weer een bescheiden bijdrage gegeven aan de Family Service Association Ethiopia. Zie voor verdere uitleg de volgende pagina op onze website: stichtingwater.org/joomla/projecten/family-assistance-service .

 

In Nederland:

Ook dit jaar hebben wij van vele trouwe donateurs mooie bijdragen mogen ontvangen. Wij willen hen hiervoor hartelijk bedanken. Wij zijn zeker ook blij met de vele positieve reacties die wij ontvangen over waar wij mee bezig zijn.

Wij lichten er enkele activiteiten uit:

·         Twee bestuursleden hebben op een school in Amsterdam verteld over het werk dat Stichting WATER ondersteunt. Dat leverde vele positieve reacties op onder de leerlingen

·         Een groep enthousiaste supporters van Stichting WATER in Huizen zijn ook amateur-kok en hebben de opbrengsten van vijf sponsor-diners bestemd voor stichting WATER

·         Wij hebben de burgelijke gemeente van Huizen gevraagd om de opbrengst van bovenstaande sponsor-diners uit hun fonds voor ontwikkelingssamenwerking te verdubbelen. Mondeling is een positief besluit hierover toegezegd, de financiële afhandeling zal begin 2016 gebeuren

·         Enkele kerkelijke gemeenten en (gespreks)groepen hebben weer bijgedragen

·         De vrijwillige bijdragen na een vaartocht op het Naardermeer bracht ook een mooi bedrag op

·         Ook het verkooppunt bij een van de bestuursleden langs de fietsroute rond Giethoorn was weer een mooie bron van inkomsten

 

Financieel verslag

De totale inkomsten in 2015 bedroegen € 14.918,-, terwijl de totale uitgaven €  20.009 bedroegen. Wij hebben dus ruim € 5.000,- ingeteerd op onze reserves die aan het eind van 2015 nog € 12.703,- bedroegen. Voor de manier waarop wij financieren, namelijk op jaarbasis, menen wij dat deze reserve ruim voldoende is.

Wij danken alle sponsors hartelijk voor hun financiële en inhoudelijke betrokkenheid.

 

Met onderstaande linbk opent u de Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2015