Stichting WATER in actie

Wij zijn erg blij met de vele donaties van familie, vrienden en bekenden. 

Wij proberen ook het werk dat Stichting WATER ondersteunt onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 36

Werkzaamheden die Stichting WATER verricht.

Het bestuur van de Stichting oriënteert zich wereldwijd naar uitvoerende organisaties die in ontwikkelingslanden werken en die aansluiten bij de uitgangspunten en doelstellingen van Stichting WATER .

Het bestuur kiest per kalenderjaar ten minste één organisatie waaraan de Stichting haar gelden doneert.

Het is mogelijk dat eenzelfde organisatie gedurende een aantal jaren aaneengesloten wordt gesteund door de Stichting. Er is geen limiet aan het aantal jaren.

 1. De beslissing welke organisaties gesteund worden, wordt medio het eraan voorafgaande vastgesteld;
 2. Het bestuur van de Stichting onderhoudt intensieve contacten met de betreffende uitvoerende organisaties en stelt vast welke projecten door de Stichting worden (mede)gefinancierd;
 3. Het bestuur stelt vast hoeveel gelden er naar de geselecteerde projecten van de betreffende organisatiegaat;
 4. Het bestuur belegt hiervoor jaarlijks een aantal vergaderingen;
 5. Het bestuur vraagt elk jaar een financieel en inhoudelijk verslag van alle uitgevoerde activiteiten.
 6. Het bestuur evalueert de aangeleverde gegevens van de organisaties tezamen met uit eigen bron verkregen materiaal.
 7. Het bestuur informeert zich op het gebied van ontwikkelingswerk en stelt zich pro-actief op om de gelden zo verantwoord mogelijk te besteden.
 8. In 2014 stuurt het bestuur een delegatie uit haar midden om de betreffende projecten van dat jaar te bezoeken.

Stichting WATER gaf drie keer een nieuwsbrief uit met uitgebreide informatie over de projecten. Deze brief werd breed verspreid onder belangstellende particulieren en bedrijven.
Vanaf 2010 worden de nieuwsbrieven vervangen door informatie op de website van Stichting WATER.

Wijze waarop Stichting WATER geld werft:

Het inkomen van de Stichting wordt gevormd door:

 • Subsidies en donaties;
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • Hetgeen de Stichting op enigerlei andere wijze verkrijgt.

Het bestuur van Stichting WATER stelt zichzelf garant voor een jaarlijks bedrag.

Daarnaast verrichten leden van de Stichting activiteiten in de vorm van lezingen, presentaties, participeren in lokale acties en het schrijven van artikelen in de lokale media teneinde het werven van fondsen te bevorderen.

Het beheer van het vermogen en de inkomsten van Stichting WATER:

Alle kosten die gemaakt moeten worden om het goed functioneren van de Stichting te garanderen, worden gedekt door de bestuursleden. De Stichting zorgt hierbij voor optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden.

Alle inkomsten uit donaties van derden worden aan de gekozen doelen besteed. Dit betekent dat elke Euro, die door donateurs gegeven wordt, voor 100% besteed wordt aan het gekozen ontwikkelingsproject.

Het bestuur verplicht zich om hierbij zo goed mogelijk de vermeerderingsmogelijkheden van grote Nederlandse ontwikkelingsorganisaties (zoals Impulsis) te benutten teneinde maximaal rendement uit de ontvangen inkomsten te behalen.

Het bestuur van de Stichting stemt unaniem in met de besteding van de gelden.

Het bestuur van Stichting WATER stelt medio van het kalenderjaar vast welk project het jaar daarop wordt gesteund.

Medio het kalender jaar doet het bestuur de toezegging aan de organisatie waar Stichting WATER de gelden aan wil besteden.

Het bestuur van Stichting WATER doet niet aan vermogensvorming op lange termijn. Binnengekomen gelden worden in hetzelfde jaar, of in het jaar erop volgend besteed aan één van de vastgestelde doelen.

In het vierde kwartaal van elk jaar wordt het werkplan voor het daaropvolgende jaar vastgesteld.

Beloningsbeleid

Stichting WATER heeft geen betaalde krachten in dienst.
Alle bestuursleden werken op geheel vrijwillige basis voor de stichting.
Ook worden er geen vacatiegelden uitgekeerd.
Op deze manier komen alle donaties geheel ten goede aan de doelstellingen van de stichting.